Vedúci partner: Juhomoravský kraj

Hlavný cezhraničný partner: Trnavský samosprávny kraj 

Juhomoravský kraj (JMK) a Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spolupracujú neformálne od roku 2004, oficiálne od roku 2006 na základe uzavretej dohody s názvom: „Dohoda o spolupráci v projekte v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR" ,ktorá zahrňuje nasledovné oblasti spolupráce:

 • regionálny rozvoj,
 • výchova a vzdelávanie,
 • cestovný ruch,
 • ochrana životného prostredia,
 • šport a kultúra,
 • sociálna starostlivosť,
 • rozvoj vedy a inovácií,
 • informačné technológie,
 • malé a stredné podnikanie,
 • cezhraničná spolupráca,
 • rozvoj obcí,
 • krízové riadenie.

V programovom období 2007- 2013 partneri realizujú niekoľko spoločných projektov, ktoré významnou mierou prehĺbili pracovné kontakty a poukázali na silné a slabé stránky spolupráce.

Viacstrannou spoluprácou sa podarilo úspešne zrealizovať projekt RESPOS, pomocou ktorého bolo možné nadviazať kontakty medzi regionálnymi subjektmi, ktoré ďalej spoločne pripravovali a realizovali projekty s cezhraničnými dopadmi, pripravovali a realizovali sieťovanie tematicky zameraných subjektov (kúpeľníctvo, inovácie). Prostredníctvom projektu došlo k vzájomnej výmene skúseností pri spracovaní koncepčných dokumentov, k formulovaniu spoločnej politiky v regionálnom rozvoji a k príprave a realizácii projektov.

JMK a TTSK majú schválené programy rozvoja krajov pre budúce obdobie. V roku 2010 bol spracovaný priemet Programu rozvoja Juhomoravského kraja na obdobie 2010 – 2013 a Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2009 – 2015 s dôrazom na identifikáciu oblastí cezhraničnej spolupráce v krátkodobom a dlhodobom období. Tento dokument v spolupráci oboch krajov umožní spracovanie konkrétnej spoločnej stratégie projektových aktivít na programové obdobie 2014 - 2020.