SPA JMK a TTSK 2014+

Trvanie projektu

Projekt SPA JMK a TTSK 2014+

  • Zahájenie:  september 2012
  • Ukončenie: 31. marec 2015

Dĺžka trvania: 31 mesiacov

 

Podpora procesu prípravy projektov v JMK a TTSK v rámci cezhraničnej spolupráce SR - ČR pre nové programové obdobie 2014 - 2020 je jedným z cieľov projektu „Společná strategie – projektové aktivity Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávneho kraja 2014+" (SPA JMK a TTSK 2014+).

Projekt, ktorého realizácia bola zahájená v septembri 2012 (trvanie projektu je 31 mesiacov), sa uskutočňuje v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013. Vedúcim partnerom projektu je Juhomoravský kraj, Trnavský samosprávny kraj je hlavný cezhraničný partner. Celkový rozpočet projektu je 188 056,00 €, z toho 159 847,60 € z ERDF.

Projekt SPA JMK a TTSK 2014+ je otvorený všetkým potenciálnym partnerom a zainteresovaným subjektom z oboch krajov, ktorí uvažujú o cezhraničnej spolupráci, pripravujú odpovedajúci projekt alebo hľadajú partnera.

 

Cieľ projektu

Cieľom projektu je podporiť spoločný proces prípravy projektov v JMK a TTSK v tvorbe  databázy projektových zámerov a rozširovania znalostí financovania projektov z programov štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom informácií získaných na základe spolupráce a vytvorením nových väzieb medzi regionálnymi partnerskými subjektami pre programové obdobie 2014 - 2020.

 

Špecifické ciele projektu

1. Analýza súčasnej a možnosti budúcej projektovej spolupráce

Analýza súčasnej a možnosti budúcej projektovej cezhraničnej spolupráce - spracovanie analýzy a vyhodnotenie kvality súčasných spolupracujúcich cezhraničných projektových partnerov, vytvorených sietí cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK participujúcich na realizácii a príprave projektov podľa tématických oblastí a spracovaní analýzy a identifikácie potenciálu území pre budúcu cezhraničnú spoluprácu, ktorá doposiaľ nebola identifikovaná a realizovaná s využitím SWOT analýzy a metódy PESTEL (zohľadňuje sa politická, ekonomická, sociálna, technologická, environmentálna a legislatívna oblasť).

 

2. Rozširovanie spolupráce - podpora projektových aktivít

Podpora rozširovania cezhraničnej spolupráce - realizovanie seminárov pre potenciálnych žiadateľov a pracovné stretnutia zamerané na podporu projektových aktivít (burzy projektových zámerov a partnerov, workshopy, atď.) v prierezových oblastiach (napr. finančné nástroje, verejná podpora, verejné zákazky, horizontálne témy, príklady dobrej praxe, kohézna politika EÚ 2020), spracovanie rámcových doporučení, priebežné poskytovanie aktuálnych informácií a formulovanie strategických priorít cezhraničnej spolupráce pre obdobie 2014 - 2020 na základe vyhodnotenia všetkých získaných informácií, podnetov, pripomienok, údajov a projektových kapacít územia.

 

3. Prenos dobrej praxe - realizácia seminárov pre potenciálnych žiadateľov

Poskytovanie odborných konzultácií k projektovým zámerom, iniciovanie odborných konzultácií a následný výber kľúčových (strategických) projektových zámerov s cezhraničným dopadom vrátane predprojektovej prípravy. Príprava minimálne dvoch strategických kooperačných projektov s cieľom znížiť socio-ekonomickú a environmentálnu disparitu v cezhraničnom regióne.

 

4. Vytvorenie interaktívnej databázy projektových zámerov a partnerov

Vytvorenie verejne prístupnej interaktívnej databázy projektových zámerov a partnerov na webovom rozhraní s možnosťou ich priebežného vyhodnocovania pre nadväzovanie spolupráce a nových väzieb medzi regionálnymi a miestnymi subjektami na oboch stranách hranice (vytvorenie systému zberu vyhodnocovania a spracovania manuálu pre využitie databázy).


5. Prevádzkovanie informačných webových stránok

Prevádzkovanie informačných webových stránok (webového rozhrania) s aktuálnymi informáciami o programe SR - ČR a súvisiacich dokumentov k programovému obdobiu 2014 - 2020, najmä ktoré mají vzťah k príprave spoločnej projektovej stratégie JMK a TTSK zamerané na aktívnu cezhraničnú spoluprácu.

 

6. Spracovanie spoločnej stratégie

Spracovanie spoločnej stratégie projektových aktivít oboch krajov v období od roku 2014 - 2020 na základe výstupu analytických podkladov v súlade s koncepčnými dokumentmi oboch krajov a platnými európskymi dokumentmi vytvárajúcich rámec kohéznej politiky EÚ na obdobie 2014 - 2020. Stratégia bude spracovaná za účasti širokej verejnosti oboch krajov a bude predstavená na záverečnej konferencii, ktorú usporiada vedúci partner v rámci projektu.

 

Cezhraničný dopad

Pri realizácii projektu prichádza k rozvíjaniu súčasných partnerstiev a k ich ďalšiemu prehlbovaniu. Súčasne príde k nadviazaniu nových partnerstiev a ich rozvíjanie v podobe realizácie spoločných aktivít. Pri formovaní a upevňovaní partnerstva nejde iba o členov projektového týmu, ale vždy tiež o dalších zástupcov krajov, odborníkov z rôznych oblastí na regionálnej či lokálnej úrovni. Realizáciou projektu dochádza k naplňovaniu Dohody o partnerstve a vzájomnej spolupráci TTSK a JMK uzavretej v roku 2006 a k naplňovaniu strategických dokumentov oboch krajov.

Projekt je prínosom pre oživenie života, rozvoj spolupráce a partnerstva v spoločnom pohraničí dvoch regiónov - Juhomoravského kraja a Trnavského samosprávneho kraja. V rámci realizačnej fázy dochádza k analýze a vyhodnocovaniu kvality současných spolupracujúcich partnerov cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK (siete) a následne taktiež k analýze a identifikácii potenciálu územia pre budúcu cezhraničnú spoluprácu. V rámci analýzy dochádza k identifikácii oblastí rozvoja, najmä z pohľadu socio-ekonomického rozvoja územia oboch krajov tak, aby bol zaistený jeho udržateľný rozvoj. Výber strategických projektov bude rešpektovať priority, ktoré vyplývajú zo vzájomnej spolupráce a prinesú zlepšovanie životných podmienok s dopadom na územie oboch regiónov.