Výzvy v roku 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP INTERREG V-A SK-CZ/2020/12

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2020/12. Termín uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 15.1.2021.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2020/12

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 15.10.2020

Dátum uzavretia: 15.01.2021

Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU

Investičná priorita: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím (1b)

Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Potrebnú dokumentáciu, ako aj samotnú výzvu nájdete tu.

 

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. 5/FMP/11b

Dňa 08.01.2020 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Regiónom Bílé Karpaty vyhlásil 5. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 – 2020
Kód výzvy: 5/FMP/11b
Kód výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 08.01.2020
Dátum uzavretia: 09.03.2020
Prioritná os: 3.Rozvoj miestnych iniciatív
Investičná priorita: 5.Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)
Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov
Potrebnú dokumentáciu, ako aj samotné výzvy nájdete na tu.

 

Výzvy v roku 2019

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. 4/FMP/6c/I,N


Dňa 02.09.2019 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Regiónom Bílé Karpaty vyhlasuje 4. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 – 2020
Kód výzvy: 4/FMP/6c/I,N
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 02.09.2019
Dátum uzavretia: 04.11.2019
Prioritná os: 2 Kvalitné životné prostredie
Investičná priorita: 3.Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)
Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Potrebnú dokumentáciu, ako aj samotnú výzvu nájdete
tu .

 

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/11


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2019/11.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 10.9.2019.
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2019/11
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 30.4.2019
Dátum uzavretia: 10.9.2019
Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU
Investičná priorita: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím (1b)
Konkrétny cieľ: 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi
Potrebnú dokumentáciu, ako aj samotnú výzvu nájdete tu .

 

Výzvy v roku 2018

Kód vyzvania: 2/FMP/6c/I, N

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum vyhlásenia: 21.11.2018

Dátum uzavretia:    25.01. 2019

Prioritná os: 2. Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva /6c/

Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Potrebnú dokumentáciu, ako aj samotné výzvy nájdete na http://www.regionbilekarpaty.cz/wp/fond-malych-projektu-2014-2020/vyzvy/

 

Kód vyzvania: 3/FMP/11b

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum vyhlásenia: 06. 12. 2018

Dátum uzavretia:   06. 02. 2019

Prioritná os: 3. Rozvoj miestnych iniciatív

Investičná priorita: 5. Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami /11b/

Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov                                                                                                     

Potrebnú dokumentáciu, ako aj samotné výzvy nájdete na http://www.regionbilekarpaty.cz/wp/fond-malych-projektu-2014-2020/vyzvy/

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 26.10.2018

Dátum uzavretia: 31.01.2019

Prioritná os: 1. Využívanie inovačného potenciálu

Investičná priorita:  Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)

Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Potrebnú dokumentáciu, ako aj samotné výzvy nájdete na:

http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=362&page=1

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 1.6.2018

Dátum uzavretia: 27.9.2018

Prioritná os: 3. ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV

Investičná priorita: 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)

Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Dokument aj všetky prílohy k výzve je možné stiahnuť aj na nasledovnom odkaze: Výzva - dokumenty

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/07

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 1.6.2018

Dátum uzavretia: 14.9.2018

Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Investičná priorita: 4. Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d)

Konkrétny cieľ: 2.2. Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

Dokument aj všetky prílohy k výzve je možné stiahnuť aj na nasledovnom odkaze: Výzva - dokumenty

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 16.01.2018

Dátum uzavretia: 16.04.2018

Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU

Investičná priorita: 2. Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím (1b)

Konkrétny cieľ: 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Dokument aj všetky prílohy k výzve je možné stiahnuť aj na nasledovnom odkaze: Výzva - dokumenty

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/05

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 08.01.2018

Dátum uzavretia: 06.04.2018

Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Dokument aj všetky prílohy k výzve je možné stiahnuť aj na nasledovnom odkaze: Výzva - dokumenty

 

Výzvy v roku 2017

Kód vyzvania: 1/FMP/6c/I, N a 1/FMP/11b/N

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum vyhlásenia: 21.12.2017

Dátum uzavretia: 28. 2. 2018

Prioritná os:

2. Kvalitné životné prostredie
3. Rozvoj miestnych iniciatív

Špecifický cieľ: 

2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Potrebnú dokumentáciu, ako aj samotné výzvy nájdete na http://www.regionbilekarpaty.cz/wp/fond-malych-projektu-2014-2020/vyzvy/

 

Výzvy v roku 2016

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 22.04.2016

Dátum uzavretia: 31.10.2016 

Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU

Investičná priorita: 1. Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)

Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 22.04.2016

Dátum uzavretia: 31.10.2016 

Prioritná os: 3. ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV

Investičná priorita: 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)

Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 22.04.2016

Dátum uzavretia: 31.10.2016 

Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 22.04.2016

Dátum uzavretia: 31.10.2016 

Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Investičná priorita: 4. Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d)

Konkrétny cieľ: 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

 

Aktuálne dokumenty k vyhláseným výzvam nájdete tu: http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/materialy-a-dokumenty-materialy-a-dokumenty/pridelenie-projektov/